0
0 Comments

Salah satu akad transaksi jual beli syariah adalah akad Murabahah. Akad Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. bagaimana perlakuan denda oleh penjual atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah?

Question is closed for new answers.
Frans Eka Selected answer as best 13/05/2024
Add a Comment